President

Don Suzuki

Vice-President

Kenji Abe, Masanao (Massey) Miyashita

Treasurer

Tetsuo Saeki

Director

Kazu Maruyama, Eriko Hattori, Yukihiro Saito, Rocky Masaki

Accountanting Auditor

Terumi (Terry) Ikeda

Senior Advisor

Shinichiro (James) Matsumoto