President

Eriko Hattori

Vice-President

Masanao (Massey) Miyashita

Treasurer

Tetsuro Saeki

Secretary

Hikari Sengoku

Director

Kenji Abe, Rocky Masaki, Hiroyoshi Ohkawa, Sachiyo Watanabe, Don Suzuki

Accountanting Auditor

Terumi (Terry) Ikeda

Senior Advisor

Shinichiro (James) Matsumoto